Spousta lidí nemá jasnou představu o tom, kdo vlastně daňový poradce je a co přesně dělá. „To je ten člověk, za kterým půjdu, když budu mít problém s finančním úřadem a nebudu si s ním už dál vědět rady…“, myslí si někteří lidé, ale to mnohdy může být již pozdě. Někdo dokonce zaměňuje profesi daňového poradce s účetním, což je velmi mylná představa. Kdo tedy daňový poradce je a co dělá?

Daňové poradenství je v České republice regulovaná činnost, kterou upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (KDPČR). Daňovým poradcem se může stát pouze vysokoškolsky vzdělaný a bezúhonný člověk, který složil náročnou kvalifikační zkoušku z daňového, občanského, obchodního práva, účetnictví, celních předpisů, ze sociálního a zdravotního pojištění a dalších. Po úspěšném složení zkoušky je daňový poradce zapsán do seznamu daňových poradců. Obdrží „Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců“ a „Průkaz daňového poradce“, kterými Vám doloží, že je opravdu daňovým poradcem. Ověřte si, zda daňový poradce, který Vám nabízí své služby, může vykonávat daňové poradenství na webové stránce KDPČR.

Dnem zápisu do seznamu daňových poradců přidělí daňovému poradci Český statistický úřad identifikační číslo organizace (IČO) a může začít vykonávat daňové poradenství jako samostatnou výdělečnou činnost. Nezbytnou podmínkou pro výkon daňového poradenství je i povinné pojištění profesní odpovědnosti za škodu, kterou Vám může svým nesprávným postupem způsobit a které vyplývá ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDPČR. Nad činností daňových poradců dohlíží Komora daňových poradců České republiky, která vede seznam daňových poradců, zajišťuje odborná školení, monitoruje, zda mají daňoví poradci platnou zákonnou pojistku, spolupracuje při přípravě daňových zákonů a řeší též otázky neoprávněného výkonu daňového poradenství.

Daňový poradce je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které se od Vás dozví, neboť důvěra mezi klientem a daňovým poradcem je vždy na prvním místě. Daňoví poradci se mohou přihlásit do systému kontinuálního profesního vzdělávání pořádaného KDPČR a udržovat si vysokou odbornost nejen samostudiem i po složení kvalifikační zkoušky. Mohou přistoupit i k Etickému kodexu KDPČR, na základě kterého jsou povinni nejen zachovávat mlčenlivost, ale i být nezávislí a řídit se při výkonu činnosti platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.

Pouze daňový poradce je oprávněn Vám sestavit daňové přiznání a podat ho na základě plné moci správci daně (finančnímu úřadu). Daňový poradce Vám nepředá jen vyplněné daňové přiznání, ale sestaví daňové přiznání včetně analýzy a výkladu daňových předpisů. Poskytne Vám rady v daňových věcech a doporučí vhodný postup podle daňových zákonů a to i při vedení účetnictví. Pomůže Vám s optimalizací daňové povinnosti tj. využije všech zákonných postupů ke stanovení co nejnižších daní. Pomůže Vám nastavit smlouvy nebo interní směrnice tak, aby pro Vás byly daňově výhodné. Zastupuje Vás před správcem daně tj. poskytuje Vám právní poradenství v daňovém řízení. V tomto směru se podobá profese daňového poradce profesi advokáta.

Daňový poradce s Vámi před zahájením zakázky podepíše smlouvu o daňovém poradenství, která je nezbytnou podmínkou pro uplatnění nároků z titulu povinného pojištění profesní odpovědnosti za škodu, kterou Vám daňový poradce může svou chybou způsobit. Cena za daňové poradenství je stanovena na základě dohody mezi daňovým poradcem a Vámi a závisí na náročnosti a obtížnosti Vašeho případu. Daňový poradce je ze zákona oprávněn požadovat zálohu na své služby.

Využijte služeb daňového poradce ještě předtím, než Vás navštíví finanční úřad a předejděte tak případným daňovým doměrkům, pokutám a dalším sankcím. Taková investice se Vám vyplatí a mnohonásobně vrátí.

Sdílej