Systém MOSS šetří podnikatelům čas, nervy i peníze.

Systém MOSS šetří podnikatelům čas, nervy i peníze.

Jak? Čtete dál a dozvíte se více o tom, co MOSS je, k čemu slouží a jak jej můžete začít využívat při svém podnikání a plnění povinností souvisejících s DPH.

S účinností od 1. ledna 2015 došlo k zásadním změnám v pravidlech pro stanovení místa plnění u telekomunikačních služeb, služeb televizního a rozhlasového vysílání a elektronicky poskytovaných služeb. Z pohledu DPH jsou tyto služby vždy zdaňovány v místě příjemce služby. Poskytovatelé těchto služeb ať jsou z EU nebo mimo EU, jejichž zákazníkem je konečný spotřebitel usazený v EU, mají povinnost odvést DPH z těchto služeb v členském státě EU, ve kterém je usazen konečný spotřebitel, kterému tuto službu poskytují.

Říkáte si, „to se mě asi týkat nebude, když si mí zákazníci prostřednictvím webu občas stáhnou nějakou tu počítačovou hru či melodii nebo si sem tam něco koupí na online aukci, kterou jsem si nedávno zřídil/a.“ Opak je však pravdou. Podnikatelé využívají pro své podnikání internet a mobilní aplikace čím dál tím více. Pomocí nich si mohou jejich služby zakoupit i koneční spotřebitelé, tedy nepodnikající občané i z jiných členských států EU. Pokud si Vaší elektronicky poskytovanou službu koupí právě takový občan, vzniká Vám povinnost odvést DPH ve státě, ve kterém je tento občan usazen, tzn. ve kterém bydlí a službu spotřebuje. A v tuto chvíli si řeknete: „no, ale jak to udělám, když ani nevím, na jakém finančním úřadě se tam mám registrovat k DPH, nevím, jaká tam platí sazba DPH, jak si mám najít jejich zákon o DPH nebo kde najít nějakého tamního daňového poradce, který by mi s tím pomohl, když vůbec neznám jejich jazyk?“ A v tuto chvíli Vám přichází na pomoc právě systém MOSS.

Systém MOSS (z angličtiny Mini One Stop Shop) neboli zvláštní režim jednoho správního místa využívají poskytovatelé výše uvedených vybraných služeb, kteří poskytují tyto služby osobám nepovinných k dani usazeným v členských státech EU.

Kdo je osobou povinnou k dani? Je to fyzická nebo právnická osoba, která uskutečňuje ekonomické činnosti (podniká) a která poskytuje výše uvedené vybrané služby přeshraničně v rámci EU.

Kdo je osobou nepovinnou k dani? Jen konečný spotřebitel jiného členského státu EU, který výše uvedenou vybranou službu nakoupí a nepoužije pro svou ekonomickou činnost (podnikání), tedy využije ji pouze pro svou soukromou spotřebu.

Pokud jste osobou povinnou k dani, která vybrané služby poskytuje osobám nepovinným k dani usazených v členských státech EU, musel/a byste se registrovat k DPH v každém jednotlivém státě EU, ve kterých je usazen příjemce Vaší služby a odvést tam DPH. To je ale velmi časově, administrativně i finančně náročné. Zavedením zvláštního režimu jednoho správního místa (MOSS) Vám tato činnost odpadá, pokud se rozhodne MOSS používat. Plníte tak své daňové povinnosti prostřednictvím jednoho členského státu EU tzv. členský stát identifikace. Daňová správa tohoto jednoho členského státu bude provádět výběr, evidenci a odvod vybrané DPH do dotčených členských států.

Jak se mám do režimu MOSS přihlásit? Podmínkou pro registraci do systému MOSS je Vaše platná DIČ buď z titulu plátce DPH nebo identifikované osoby. Na daňovém portále Finanční správy ČR je zveřejněna Žádost o registraci do režimu MOSS. Tu lze učinit výhradně elektronicky prostřednictvím daňového portálu s ověřením identity přihlášením do Vaší datové schránky nebo musí být elektronicky podepsána. Do režimu MOSS je registrace dobrovolná. Pokud se však rozhodnete zaregistrovat do režimu MOSS, musíte tento režim uplatňovat ve všech členských státech EU. Pro zvláštní režim jednoho správního místa byl stanoven za Českou Republiku Finanční úřad pro Jihomoravský kraj. Komunikace s tímto finančním úřadem probíhá výhradně elektronicky.

Jak MOSS funguje? Po registraci do režimu MOSS začínáte podávat pouze jedno jediné daňové přiznání za zdaňovací období. V přiznání uvedete celkovou hodnotu (v eurech) poskytnutých služeb pro každý jednotlivý členský stát, ve kterém jsou usazeni Vaši koneční spotřebitelé. Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Daňové přiznání podáváte prostřednictvím daňového portálu a DPH platíte na speciálně zřízený bankovní účet českého správce daně (tj. finančního úřadu). Přeposlání platby a relevantních informací z daňového přiznání do členského státu příjemce služby již zajistí Finanční správa ČR.

Zvažujete-li přihlášení do systému MOSS nebo máte další otázky k tomuto tématu jako např. zda se povinnost odvést DPH týká i Vašeho podnikání, jak vést záznamní povinnost, kde najít další informace k MOSS, jak zaplatit správně daň v rámci MOSS nebo si prostě jen nevíte s něčím rady, neváhejte se obrátit na svého daňového poradce, který Vám rád poradí.

Reklamní a propagační předměty v podnikání

Reklamní a propagační předměty v podnikání

Dle aktuálně platné legislativy k dnešnímu datu 1. 9. 2017 je upravena oblast reklamních a propagačních předmětů v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a v evropské směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. 11. 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Posouzení reklamy, propagace a souvisejících darů nebo reprezentace je individuální záležitostí u každého jednotlivého podnikatele. Jejich daňovou uznatelnost či naopak neuznatelnost je zapotřebí vždy posuzovat s ohledem na předmět činnosti podnikatele, počet a typ propagačních předmětů, příjemce reklamního předmětu nebo druh propagační akce. Pokud dáváte svým klientům či obchodním partnerům nějaké dárky nebo předměty, zbystřete pozornost a zamyslete se, zda máte tuto oblast ve svém podnikání správně daňově i účetně ošetřenou. Dnes Vám tedy prozradím pár slov o reklamních a propagačních předmětech do tzv. „limitu“.

Co se rozumí tímto „limitem“ u reklamních a propagačních předmětů? Je jím hodnota poskytovaného předmětu bez DPH, která nesmí překročit částku 500 Kč na kus a to jak z hlediska daně z příjmů, tak i daně z přidané hodnoty.

Z pohledu daně z příjmů se takový předmět nepovažuje za dar a je daňově účinným nákladem, pokud je však takový předmět opatřen Vaším jménem nebo Vaší ochrannou známkou a jeho hodnota bez DPH splňuje uvedený limit.

Zákon o dani z přidané hodnoty nepovažuje dodání propagačního předmětu v limitu za poskytnutí dárku pro účely podnikání, a tudíž není předmětem DPH a neaplikuje se žádná výstupní DPH. Přesto však podléhají takové propagační předměty podrobné evidenci. Jaké? Zeptejte se se svého daňového poradce.

V účetních předpisech nejsou reklamní a propagační předměty speciálně upraveny a lze při jejich vykazování v podvojném účetnictví použít Český účetní standard č. 019 a č. 017. Nicméně se doporučuje mít oblast poskytování reklamních a propagačních předmětů ošetřenou v interní směrnici. Též se na ně vztahuje povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví.

V daňové evidenci se promítne pořízení reklamních předmětů do limitu v daňově účinných nákladech a lze též nárokovat nárok na odpočet DPH stejně jako při účtování v podvojném účetnictví. Též podléhají inventarizaci.

Rozdáváte vzorky pro testování a propagaci či dodáváte zboží za protislužbu v podobě reklamy? Poskytujete zboží v rámci prodejních akcí a věnujete někomu dary? O tom až příště v některém z mých dalších článků…

Využíváte daňovou informační schránku?

Využíváte daňovou informační schránku?

Pokud je Vaše odpověď na položenou otázku záporná nebo slyšíte pojem „daňová informační schránka“ poprvé, pak je tento článek určený právě Vám.

Co to je daňová informační schránka? Jsou to spis a osobní daňové účty daňového subjektu (tedy Vaše nebo Vaší firmy), které vede finanční úřad v elektronické podobě. POZOR! Není to však datová schránka, jak si někteří lidé myslí. Datová schránka se používá pro komunikaci nejen s finančním úřadem, ale i pro komunikaci s celou státní správou. Prostřednictvím daňové informační schránky však můžete kdykoliv získat informace z Vašeho spisu nebo z Vašeho osobního daňového účtu, ale nemůžete prostřednictvím daňové informační schránky komunikovat s finančním úřadem.

Jaké informace najdu v daňové informační schránce? Informace o daňovém subjektu vedené na finančních úřadech, registrace k daním, adresu Vašeho finančního úřadu, bankovní účty registrované u finančního úřadu, osoby, které mají přístup do daňové informační schránky. Cenné informace můžete čerpat z osobních účtů k jednotlivým daním, které platíte u jednotlivých finančních úřadů. A to kdykoliv a zdarma! V daňové informační schránce naleznete také svůj osobní daňový kalendář, který je sestaven Vám na míru podle Vaší daňové registrace. A poslední důležitou informací je i přehled písemností, které jste si vyměnili s finančním úřadem, ať jde o podaná přiznání a žádosti, ale i o platební výměry, výzvy a oznámení od finančního úřadu.

V čem mi daňová informační schránka pomůže? Prostřednictvím daňové informační schránky si můžete pravidelně kontrolovat stav daňových účtů vedených u finančních úřadů se svojí daňovou evidencí nebo účetnictvím. Dříve jste museli podávat písemnou žádost o výpis ze spisu nebo daňových účtů a zaplatit za tuto službu správní poplatek, ale nyní se můžete zdarma a kdykoliv podívat, jaké informace o Vás finanční úřad vede. Daňová informační schránka pomůže i Vašemu daňovému poradci, kterému můžete zřídit přístup a přenechat mu správu daňové informační schránky. Osobní daňový kalendář Vám připomene Vaše daňové povinnosti tak, že vždy podáte přiznání a hlášení a zaplatíte finančnímu úřadu včas.

Kde najdu právní úpravu daňové informační schránky? Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád nám přinesl v §69 a následujících právě tuto užitečnou novinku. Daňová informační schránka je zřízena na technickém zařízení finančního úřadu, pokud je k tomu finanční úřad vybaven. Je tedy zapotřebí se nejdříve zeptat na místně příslušném finančním úřadě (tj. finanční úřad, v jehož působnosti máte trvalé bydliště nebo sídlo firmy), zda Váš finanční úřad nabízí pro daňové poplatníky tuto službu. Pokud získáte kladnou odpověď, můžete přistoupit k zařízení daňové informační schránky.

Jak zřídím daňovou informační schránku? Pokud je Vaše společnost právnická osoba, která vzniká zápisem do obchodního rejstříku, je jí bezprostředně po jejím zápisu do obchodního rejstříku společně s datovou schránkou zřízena i daňová informační schránka. V tomto případě podáte na místně příslušný finanční úřad pouze „přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky“, která musí být učiněna pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu (tj. elektronické služby Finanční správy České republiky).

Pokud jste fyzická osoba (občan), musíte nejprve podat „žádost o zřízení daňové informační schránky“ také pouze elektronicky prostřednictvím daňového portálu. Podání žádosti musí být ověřeno přihlášením do Vaší osobní datové schránky, kterou Vám zřídí bezplatně na počkání pobočka České pošty na přepážce Czech POINT po předložení dokladu totožnosti. Pro ověření můžete použít i Váš elektronický podpis, který Vám zřídí za poplatek certifikační autorita (např. Česká pošta na přepážce Czech POINT). Finanční úřad zřídí daňovou informační schránku do 15 dní od obdržení žádosti. Je nutné prostřednictvím daňového portálu podat také „přihlášku k nahlížení do daňové informační schránky“, jejíž podání musí být rovněž ověřeno přihlášením do Vaší osobní datové schránky nebo podepsané Vaším uznávaným elektronickým podpisem.

Po podání žádosti a přihlášky Vás místně příslušný finanční úřad vyrozumí o jejím zřízení i o přístupu. Do daňové informační schránky se přihlásíte na daňovém portálu v sekci „služby daňové informační schránky“.

Jak zruším daňovou informační schránku? Na daňovém portálu vyplníte „žádost o zrušení daňové informační schránky“ a podání ověříte přihlášením do osobní datové schránky nebo podepíšete svým uznávaným elektronickým podpisem. Ale věřte, že až si daňovou informační schránku vyzkoušíte, nebudete ji chtít už nikdy zrušit, protože je to velmi šikovná a užitečná věc.

Pokud si nevíte rady se zřízením daňové informační schránky, neváhejte kontaktovat svého daňového poradce nebo místně příslušný finanční úřad.

Kdo je daňový poradce?

Kdo je daňový poradce?

Spousta lidí nemá jasnou představu o tom, kdo vlastně daňový poradce je a co přesně dělá. „To je ten člověk, za kterým půjdu, když budu mít problém s finančním úřadem a nebudu si s ním už dál vědět rady…“, myslí si někteří lidé, ale to mnohdy může být již pozdě. Někdo dokonce zaměňuje profesi daňového poradce s účetním, což je velmi mylná představa. Kdo tedy daňový poradce je a co dělá?

Daňové poradenství je v České republice regulovaná činnost, kterou upravuje zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky (KDPČR). Daňovým poradcem se může stát pouze vysokoškolsky vzdělaný a bezúhonný člověk, který složil náročnou kvalifikační zkoušku z daňového, občanského, obchodního práva, účetnictví, celních předpisů, ze sociálního a zdravotního pojištění a dalších. Po úspěšném složení zkoušky je daňový poradce zapsán do seznamu daňových poradců. Obdrží „Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců“ a „Průkaz daňového poradce“, kterými Vám doloží, že je opravdu daňovým poradcem. Ověřte si, zda daňový poradce, který Vám nabízí své služby, může vykonávat daňové poradenství na webové stránce KDPČR.

Dnem zápisu do seznamu daňových poradců přidělí daňovému poradci Český statistický úřad identifikační číslo organizace (IČO) a může začít vykonávat daňové poradenství jako samostatnou výdělečnou činnost. Nezbytnou podmínkou pro výkon daňového poradenství je i povinné pojištění profesní odpovědnosti za škodu, kterou Vám může svým nesprávným postupem způsobit a které vyplývá ze zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a KDPČR. Nad činností daňových poradců dohlíží Komora daňových poradců České republiky, která vede seznam daňových poradců, zajišťuje odborná školení, monitoruje, zda mají daňoví poradci platnou zákonnou pojistku, spolupracuje při přípravě daňových zákonů a řeší též otázky neoprávněného výkonu daňového poradenství.

Daňový poradce je ze zákona povinen zachovávat mlčenlivost o všech věcech, které se od Vás dozví, neboť důvěra mezi klientem a daňovým poradcem je vždy na prvním místě. Daňoví poradci se mohou přihlásit do systému kontinuálního profesního vzdělávání pořádaného KDPČR a udržovat si vysokou odbornost nejen samostudiem i po složení kvalifikační zkoušky. Mohou přistoupit i k Etickému kodexu KDPČR, na základě kterého jsou povinni nejen zachovávat mlčenlivost, ale i být nezávislí a řídit se při výkonu činnosti platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.

Pouze daňový poradce je oprávněn Vám sestavit daňové přiznání a podat ho na základě plné moci správci daně (finančnímu úřadu). Daňový poradce Vám nepředá jen vyplněné daňové přiznání, ale sestaví daňové přiznání včetně analýzy a výkladu daňových předpisů. Poskytne Vám rady v daňových věcech a doporučí vhodný postup podle daňových zákonů a to i při vedení účetnictví. Pomůže Vám s optimalizací daňové povinnosti tj. využije všech zákonných postupů ke stanovení co nejnižších daní. Pomůže Vám nastavit smlouvy nebo interní směrnice tak, aby pro Vás byly daňově výhodné. Zastupuje Vás před správcem daně tj. poskytuje Vám právní poradenství v daňovém řízení. V tomto směru se podobá profese daňového poradce profesi advokáta.

Daňový poradce s Vámi před zahájením zakázky podepíše smlouvu o daňovém poradenství, která je nezbytnou podmínkou pro uplatnění nároků z titulu povinného pojištění profesní odpovědnosti za škodu, kterou Vám daňový poradce může svou chybou způsobit. Cena za daňové poradenství je stanovena na základě dohody mezi daňovým poradcem a Vámi a závisí na náročnosti a obtížnosti Vašeho případu. Daňový poradce je ze zákona oprávněn požadovat zálohu na své služby.

Využijte služeb daňového poradce ještě předtím, než Vás navštíví finanční úřad a předejděte tak případným daňovým doměrkům, pokutám a dalším sankcím. Taková investice se Vám vyplatí a mnohonásobně vrátí.